Welkom op de website van Orangehaus webshop. Wij waarderen uw interesse in onze website.
Wie is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking?

Orangehaus is de verantwoordelijke in de zin van de Wet bescherming persoonsgegevens
(Wbp).

Welke gegevens verzamelt en verwerkt door Orangehaus  ?

Gebruikersgegevens

Orangehaus  verzamelt en verwerkt de gegevens die u zelf heeft opgegeven. Bij een
aankoop of registratie op de site wordt gevraagd om uw naam, e-mailadres, adres, en
[gegevens] te geven. Deze gegevens worden gekoppeld aan de inloggegevens die aan u
worden verstrekt door Orangehaus

Automatisch Gegenereerde Informatie

Orangehaus  verzamelt naast de hierboven genoemde gegevens ook automatisch
gegenereerde informatie over uw surfgedrag tijdens uw gebruik van de website. Deze
informatie bestaat onder meer uit uw IP-adres, het type browser dat u gebruikt en de
pagina’s die u bezoekt.
Daarnaast verzamelt Orangehaus  informatie via “cookies” die door uw browser worden
opgeslagen op uw computer. Verderop in dit document leest u meer over het gebruik van
cookies door Orangehaus .

Voor welke doeleinden verzamelt en verwerkt Orangehaus  uw persoonsgegevens?

Orangehaus verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

  •  om toegang tot en gebruik van de website mogelijk te maken;
  • ter uitvoering van de overeenkomst tussen u en Orangehaus ;
  • om u op verzoek ondersteunende dienstverlening aan te kunnen bieden;
  • om u te kunnen benaderen met informatie over onze producten of diensten, een nieuwsbrief en enquêtes.

Het verstrekken van uw persoonsgegevens aan derden

Orangehaus  zal uw gegevens niet zonder uw toestemming aan derden doorgeven, tenzij
dit noodzakelijk is om aan de verschuldigde (al dan niet contractuele) prestatie te voldoen of
indien er hiertoe een wettelijke basis bestaat.

Op welke wijze beschermt Orangehaus uw persoonsgegevens?

Orangehaus zal passende technische en organisatorische maatregelen nemen om uw
persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige andere vorm van
onrechtmatige verwerking.Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan noodzakelijk is voor de verwerkelijking van de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden
verwerkt. Na afloop van de door Orangehaus vastgestelde bewaartermijnen, zullen uw
persoonsgegevens worden vernietigd.

Kennisneming, verbetering en verwijdering van uw gegevens

Wanneer u inzage wilt in de persoonsgegevens die Orangehaus over u heeft vastgelegd of
wanneer u gegevens wilt wijzigen omdat deze onjuist of onvolledig zijn, of deze wilt laten
verwijderen, dan kunt u per e-mail contact opnemen met Orangehaus  via [email protected]. Orangehaus zal u binnen vier weken meedelen welke persoonsgegevens zij omtrent u verwerkt en of zij aan een eventueel verzoek tot verwijdering of verbetering zal of kan voldoen.

Verzet tegen gegevensverwerking voor commerciële en charitatieve doeleinden
Wanneer u geen prijs stelt op informatie over onze producten of diensten, dan kunt u een email
sturen naar Orangehaus . U zult dergelijke informatie dan niet meer van Orangehaus ontvangen.

Hoe ver reikt de verantwoordelijkheid van Orangehaus?

De website kan hyperlinks bevatten die ervoor zorgen dat u, wanneer u op de advertentie
klikt de website verlaat en op de website van een andere partij terechtkomt. Orangehaus heeft geen zeggenschap over de websites van derden waarnaar door middel van de
advertentie wordt gelinkt. Op het gebruik van deze websites van derden is een ander
privacybeleid van toepassing. Orangehaus accepteert geen enkele verantwoordelijkheid of
aansprakelijkheid voor (de werking en/of inhoud van) websites van derden. De
privacyverklaring van Orangehaus  heeft alleen betrekking op (persoons)gegevens die via
de website zijn verkregen.

Kan deze privacyverklaring worden gewijzigd?

Het kan voorkomen dat deze privacyverklaring in de toekomst wordt uitgebreid of gewijzigd.
Alle wijzigingen worden op de website gepubliceerd.

Gebruik van cookies door Orangehaus

Om de website te kunnen aanbieden maakt Orangehaus  gebruik van cookies die door uw
browser worden opgeslagen op uw computer. Cookies bevatten informatie die de server
van Orangehaus  naar uw browser stuurt met de bedoeling dat deze informatie bij een
volgend bezoek weer naar onze server teruggestuurd wordt. Deze kleine tekstbestanden
worden opgeslagen op de harde schijf of in het geheugen van uw computer. Cookies
kunnen uw computer of de bestanden die op uw computer zijn opgeslagen, niet
beschadigen. In de cookies wordt informatie opgeslagen (zoals de instellingen van uw pc en door u aangegeven voorkeuren) om bijvoorbeeld een volgend gebruik van de website te
vergemakkelijken. Deze informatie bevat naast uw IP-adres, geen naam- of adresgegevens
of andere persoonlijke gegevens. Ook worden cookies gebruikt om te voorkomen dat u te
vaak dezelfde advertentie ziet.

Voor het plaatsen van dergelijke cookies zal Orangehaus  indien wettelijk verplicht u vooraf
– bij het eerste bezoek aan de Orangehaus  website – om toestemming vragen. Als u
desgevraagd toestemming geeft, wordt deze toestemming door Orangehaus  opgeslagen
zodat u niet bij elk bezoek aan de website opnieuw toestemming hoeft te geven.
Wanneer u uw toestemming voor het gebruik van cookies wilt intrekken dan kunt u de cookies
verwijderen of laten verwijderen door uw browser of virusscanner. Orangehaus  gaat er in dat
geval van uit dat de toestemming voor het plaatsen van cookies is ingetrokken en zal u bij een
volgend bezoek aan de website opnieuw om toestemming vragen. Indien u uw toestemming
intrekt, kan het echter gebeuren dat u niet van alle mogelijkheden van de website gebruik kunt
maken, of dat u geen toegang hebt tot bepaalde (onderdelen van) de website.
Tot slot maakt Orangehaus  ook gebruik van Google Analytics. Orangehaus  gebruikt deze
dienst om bij te houden en rapportages te verkrijgen over hoe de website wordt gebruikt.
Hieronder wordt toegelicht op welke wijze Google met de via de cookie verzamelde
informatie om zal gaan en hoe u kunt voorkomen dat uw gegevens door Google worden
verwerkt. Orangehaus  vraagt u bij het eerste bezoek aan de website toestemming voor het
plaatsen van een Google Analytics cookie.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service aangeboden
door Google Inc. (“Google”). Google Analytics gebruikt cookies die een analyse van het
gebruik van de website door u mogelijk maken. De door het cookie verzamelde informatie
over uw gebruik van deze website wordt doorgaans naar een server van Google in de VS
verzonden en daar opgeslagen. Indien de IP-anonimisering geactiveerd is op deze website
dan wordt uw IP-adres door Google binnen lidstaten van de Europese Unie of in de andere
lidstaten die deel uitmaken van de Europese Economische Ruimte van tevoren ingekort.
Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in
de VS verstuurd en daar ingekort. Ten behoeve van de websitehouder, zal Google deze
informatie verwerken om bij te houden hoe u de website gebruikt, om rapporten over de
websiteactiviteiten voor de websitehouders op te stellen en om andere diensten aan te
bieden met betrekking tot website- en internetgebruik. Het in het kader van Google Analytics
door uw browser verzonden IP-adres wordt niet aan andere gegevens van Google gelinkt.
U kunt voorkomen dat cookies worden opgeslagen door in uw browser de daarvoor geëigende
instelling te kiezen. Wij wijzen u erop dat u in dat geval wellicht niet alle functies van deze
website te volste kunt benutten. Bovendien kunt u voorkomen dat de door het cookie
verzamelde en aan uw gebruik van de website gerelateerde gegevens (inclusief uw IP-adres)
aan Google worden verzonden, bewaard en dat deze gegevens door Google worden verwerkt
door de onder de volgende link beschikbare browser-plugin te downloaden en installeren:
https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=nl

Laatst gewijzigd: 22-08-2015